fbpx

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna Villkor Design Arrivals HB

Följande villkor reglerar förhållandet mellan kund (nedan kallad kund) och Design Arrivals HB
559070-9522 (nedan kallade Design Arrivals) rörande kundens användning av Design
Arrivals´s tjänster. Dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av det huvudavtal som är
ingånget mellan parterna. För det fall det finns överenskommelser mellan parterna som
avviker från dessa allmänna villkor skall det specificeras särskilt i huvudavtalet alternativt i
en bilaga tillhörande huvudavtalet.

1. Användande av Design Arrivals´s tjänster
1.1. Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all
applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet
användande inkluderar, men är inte begränsat till:
• Hot mot personer eller organisationer.
• Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.
1.2. Den kontraktsskrivande kunden ansvarar för all användning av sitt konto.
1.3. Det åligger kunden att förhindra att det lösenord han erhållit för användande av
sitt konto kommer i orätta händer.
1.4. Kund är medveten och accepterar att Design Arrivals inte lämnar någon
avkastningsgaranti med anledning av kundens användning av tjänsten.

 

2. Säkerhet
2.1. Kunden får inte använda Design Arrivals´s tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till
för att läsa eller ändra information för andra av Design Arrivals´s kunder.
2.2. Design Arrivals förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till
systemadministratörer eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt
missbruk av denna eller andra tjänster.

3. Design Arrivals´s skyldigheter
3.1. Design Arrivals skall tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i detta
avtal. Design Arrivals har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.
3.2. Design Arrivals hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att
värna om kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 2.2. Med
”konfidentiell information ” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art
– oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för:
3.2.1. Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt
än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal.
3.2.2. Upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från
den andra parten.
3.2.3. Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att
vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
3.3. Design Arrivals vidtar endast SEO onpage åtgärder som överensstämmer med
riktlinjerna från respektive sökmotor. Cloaking, dolda texter etc. är exempel på
arbetsmetoder Design Arrivals inte använder sig utav.

4. Betalning och ersättning
4.1. Betalning skall vara Design Arrivals tillhanda senast på förfallodagen som är angiven i
huvudavtalet. Har kunden valt att delbetala tjänsten på flera tillfällen, alternativt debiteras
per månad, skall det fakturerade beloppet alltid vara Design Arrivals tillhanda senast på
respektive förfallodag. För det fall delbetalning ej inkommer i tid förfaller hela det
resterande beloppet för tjänsten som helhet till omedelbar betalning. Kredittiden är 15
dagar om inget annat överenskommits.
4.2. Dröjsmålsränta utgår med 8% från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts.
Design Arrivals har rätt att påföra en fakturaavgift på 45 SEK per faktura vid uppdelad
betalning.
4.3. För det fall Design Arrivals´s fordran ej är betald till fullo äger Design Arrivals rätt att
debitera påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.
4.4. Delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura medges endast i det fall då kund ej har
tidigare betalningsanmärkningar. Vid betalningsanmärkning frånfaller ev. utfästelse om
delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura. I dessa fall har Design Arrivals rätt att
kräva förskottsbetalning innan tjänsten levereras till kund.
4.5. Design Arrivals förbehåller sig rätten att utav kunder som ej är registrerade i Sverige
kräva förskottsbetalning innan tjänsten påbörjas.
4.6. För det fall kund ej betalar Design Arrivals´s faktura (alternativt delfaktura vid uppdelad
betalning) senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara
på obestånd, har Design Arrivals rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med
omedelbar verkan.
4.7. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

5. Kundens ansvar
5.1. Kund ansvarar för att Design Arrivals tillhandahålls erforderliga uppgifter för att kunna
utföra uppdraget till fullo. Med detta avses tex accessuppgifter till kundens webbplats och
sådan information som är att se som nödvändig för färdigställande av Design Arrivals´s
arbete. För det fall Design Arrivals ej erhåller dessa uppgifter kommer kunden oavsett att
debiteras för tjänsten enligt dess fulla kostnad.
5.2. Kunden skall aktivt verka för att tjänsten kan genomföras på avsett sätt.
5.3. Kund ansvarar för att Design Arrivals´s SEO arbete ej skrivs över på webbsidan. Om detta
sker och kund önskar att Design Arrivals skall återställa arbetet utgår en debitering om
1000sek/timme.
5.4. Respektive part är ansvarig för handhavande, skötsel och utveckling av sin egen
webbplats och för den information och det material som förevisas på densamma. För det fall
kund anlitar parallellt med Design Arrivals annan leverantör av samma typ av tjänster som
Design Arrivals tillhandahåller är Design Arrivals´s ansvar för tjänsten begränsat till det
arbete Design Arrivals utför. Design Arrivals tar inget ansvar för andra leverantörers arbete
för det fall kunden skadas utav detta.

6. Produkten Google Ads
6.1. Kontot för Google Ads hanteras och administreras utav Design Arrivals. Efter avslutat
samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela Design
Arrivals
innan avslutad delning av kontot, detta för att Design Arrivals skall kunna ha skälig tid att
förändra eventuella rutiner avseende fakturering utav Google spend/trafikbudget.
6.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har Design Arrivals
rätten att pausa annonseringen på kontot.

7. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar
7.1. Design Arrivals´s ansvar för skada eller förlust som drabbar kund är alltid begränsade till
högst ett halvt basbelopp. Design Arrivals ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken
är utom Design Arrivals´s kontroll eller bestämts alternativt påverkats av tredje part.
7.2. Design Arrivals garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av
ranking på sökmotorer.
7.3. Design Arrivals ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller
följdskada.
7.4. Design Arrivals kan inte hållas ansvariga för hackerattacker på kunds webbsidor. För
återställning av webbsidor eller andra åtgärder som kund önskar debiterar Design Arrivals
en kostnad på 1000 sek/timme.

8. Avtalstid och uppsägning
8.1. Den initiala avtalstiden är 3 månader eller såsom överenskommet i huvudavtalet. Den
part som önskar att avtalet upphör efter denna avtalstid är skyldig att säga upp avtalet
skriftligen senast 6 veckor före avtalstiden slut, annars förlängs avtalet i enlighet med
nedanstående stycke 8.2. Detta för att Design Arrivals skall ha skäliga möjligheter att kunna
leda, fördela och planera arbetet för kunden. Eventuella avvikelser ifrån detta skall
specificeras i huvudavtalet och undertecknas av bägge parter.
8.2. Säger kunden inte upp avtalet enligt ovanstående stycke 8.1 förlängs avtalsperioden
automatiskt med 6 månader (eller sådan annan initial avtalstid som var överenskommen i
huvudavtalet) i taget samt i övrigt till det pris, tjänsteinnehåll och villkor som för den
föregående avtalsperioden. Samma uppsägningstid- och villkor gäller för
förlängningsperioden som för den initiala avtalsperioden.
8.3. Kunden är skyldig att utge en ersättning som motsvarar 70 procent av det belopp som
Design Arrivals annars hade fakturerat för den återstående avtalsperioden för det fall att
kunden säger upp avtalet i förtid i strid med ovanstående stycke 8.1 och 8.2.
8.4. Uppsägning skall ske skriftligen med firmatecknares underskrift och gäller från det
datum Design Arrivals mottagit uppsägningen. Det åligger kunden att säkerställa att Design
Arrivals erhållit uppsägningen. Design Arrivals skickar efter mottagen uppsägning en
bekräftelse på mottagandet.

9. Avtalets upphörande i förtid.
9.1 Design Arrivals har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande varvid
Kunden är skyldig att utge en ersättning till omedelbar betalning som motsvarar 70 procent
av det belopp som Design Arrivals annars hade fakturerat för den återstående avtalsperioden
om någon av följande omständigheter inträffar:
1. Köparen begår ett väsentligt avtalsbrott;
2. Det finns skälig anledning att anta att Köparen inte kommer att fullgöra sina förpliktelser
mot Design Arrivals, t.ex. men inte uteslutande att Köparen har bestridit faktura;
3. Köparen är i dröjsmål med betalning av ett belopp som motsvarar minst tre
månadsbetalningar.
9.2. För de fall Design Arrivals har rätt att säga upp Avtalet enligt 9.1 har Design Arrivals även
rätt att omedelbart stänga ner Tjänsten.

10. Värvning av personal
9.1 Om Kunden under samarbetet med Design Arrivals AB och upp till 12 månader därefter,
direkt eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos Design Arrivals AB under tiden för
samarbetet skall Design Arrivals AB ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då
skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 400 TSEK (fyra
hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

11. Ändringar
11.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av
innehållet i huvudavtalet och dessa allmänna villkor.
11.2. Design Arrivals äger rätt att ändra dessa allmänna villkor. Villkorsändring träder i kraft
vid förnyad avtalsperiod eller om ändringen föranletts av domstolsutslag eller lagändring,
omedelbart. Aktuella allmänna villkor publiceras på https://designarrivals.com.
11.3. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat huvudavtal skall för att vara
bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av parterna.

12. Reklamation och Tvist
12.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan kund och Design
Arrivals samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning därav
slutligt avgöras av allmän domstol.
12.2. Reklamation skall skriftligen framställas inom två veckor från det datum part erhållit
kännedom, eller borde ha erhållit kännedom, om det reklamationen grundas på. Vid
utebliven reklamation ska rätten att göra krav anses förfallen.
12.3. Svensk lag skall tillämpas på huvudavtalet och dessa allmänna villkor